Ordinantie 11 De vermogensrechtelijke aangelegenheden

 

VI. Slotbepalingen

Artikel 27.

Stichtingen

Lid
3

Bij het in het leven roepen van een nieuwe of het deelnemen aan een bestaande stichting als bedoeld in artikel 2:285 Burgerlijk Wetboek dient een gemeente, een diaconie, een classis, de evangelisch-lutherse synode of de kerk zich te houden aan hetgeen bij generale regeling ten aanzien van stichtingen wordt bepaald.