Ordinantie 11 De vermogensrechtelijke aangelegenheden

 

VI. Slotbepalingen

Artikel 27.

Stichtingen

Lid
2

Een stichting als bedoeld in lid 1 mag uitsluitend in het leven geroepen worden wanneer vast staat dat de daarbij op het spel staande belangen alleen door een stichting voldoende kunnen worden behartigd.