Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

VII. Beheer en burgerrechtelijke aangelegenheden

Artikel 99

Lid
2

De kerk kan ook vertegenwoordigd worden door één of meer leden van de in lid 4 bedoelde commissie dan wel door één of meer andere personen, door de kerkenraad daartoe aangewezen.