Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

II. Kerkdiensten

c. De dienst der sacramenten

Artikel 75

Lid
5

De kerkenraad kan, overeenkomstig de bepalingen, die de generale synode hiervoor heeft vastgesteld, de toegang tot het heilig avondmaal ook verlenen aan gedoopte kinderen en jongeren die nog geen openbare belijdenis des geloofs hebben afgelegd.