Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

II. Kerkdiensten

a. Algemene bepalingen

Artikel 69

Anderen dan dienaren des Woords of proponenten zijn gerechtigd tot het leiden van en het voorgaan in een kerkdienst, indien hun daartoe de bevoegdheid is verleend in overeenstemming met de door de generale synode vastgestelde bepalingen. Bij het uitoefenen van die bevoegdheid zullen zij zich onthouden van alle verrichtingen, welke een ambtelijk karakter dragen.