Hoofdstuk 1

De ambten van de kerk

V. De instemming met het belijden van de kerk

Artikel 26

Lid
4

De hoogleraren in de theologie en de overige in artikel 12 van de kerkorde bedoelde dienaren des Woords zullen, bij de aanvaarding van hun taak, van diezelfde instemming blijk geven door ondertekening van een afzonderlijk formulier, dat door de generale synode is vastgesteld.