Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

VII. Beheer en burgerrechtelijke aangelegenheden

Artikel 100

Lid
5

Voor de uitvoering van niet-ambtelijk kerkelijk werk in de ruimste zin kan een meerdere vergadering medewerkers aanstellen, die als zodanig geen ambtelijke positie bekleden. Die aanstelling zal geschieden met inachtneming van de door de generale synode vastgestelde bepalingen.