Slotbepaling

 

In dit Reglement kan geene verandering worden gemaakt dan door de Synode. Tot verandering wordt vereischt, dat eerst de consideratiën der Provinciale Kerkbesturen en der Classicale Vergaderingen 1) zijn gevraagd, en voorts de toestemming.van twee derden 2) der gezamenlijke leden van de Provinciale Kerkbesturen 3) is verkregen, nadat deze gehoord hebben de Classicale Besturen in hun ressort.
Ook bij deze stemming geldt voor de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken het ten deze in art. 62 bepaalde.


1) En der Class. vergaderingen. Invoeging van 15 Maart 1875 in verband met art. 62.
2) De toestemming van twee derden. Waar het andere reglementen betreft is het (volgens art. 62) voldoende als de helft der uitgebrachte stemmen niet tegen is. Voor het Alg. Regl. echter is de toestemming van twee derden vereischt, waarbij met de uitgebrachte stemmen gerekend wordt. (Hand. 1895 bl. 15; Bijl. B. bl. 193).
3) Der gezamenl. leden van de Prov. Kerkbesturen. Wijziging van 15 Maart 1875. (Hand. 1874 bl. 376).