II. Bijzondere bepalingen.

Hoofdstuk IV.
Contact en samenwerking met andere Christelijke Kerken.

Tot het nemen van zoodanig besluit wordt vereischt, dat op een voorloopig besluit, houdende de voorwaarden, waaronder die samenwerking zal geschieden, de adviezen der Provinciale Kerkbesturen en der Classicale Vergaderingen zijn ingewonnen. De Synode stelt vervolgens, na van deze adviezen te hebben kennis genomen, zoo zij van oordeel is, dat tot contact en samenwerking moet worden besloten, dit besluit vast. 1)


1) Zie noot 3 bij art. 1 van dit Regl.