Aengaende den Dienaer van Ooltgens Plaet welcke vanden Sijnodo begheert heeft van een wooninghe voorsien te wesen, Is besloten dat de Classe daer de voorseijde plaetse onder hoort bij Requeste aen mijn Heer den Prince aenhouden sal, ende soo verre als dit hun van die vander Plaete gheweighert wordt, om dat sij met hem niet te vreede en sijn, soo salmen toesien datter een ander Dienaer ghestelt worde, Soo het auer des volx schuit is, salmen door den Prince daer teghen procedeeren.