Item men sal een boeck in allen Ghemeijnten hebben, daer in men teijckenen sal de namen der kinder die gheboren ende ghedoopt worden, met den namen der ouderen ende ghetuijghen. Item der gheenen die men trowt ende diemen tot lidtmaten der Ghemeijnte op neemt.

Oock sal een ieghelick Dienaer opteijckenen de namen der lidtmaten die afsteruen, ende die Oeuericheijt bidden datse den graefmaeckeren ofte den gheenen die last daer van hebben beueelen boeck te houden van allen den gheenen die afsteruen, op datmen altijdts als het noot doet vereijsschen can wie daer ghestoruen is.