In een ieghelick Consistorie sal een boeck wesen waer inne neerstelick ende ghetrouwelick opgheteijckent sal worden wat tot de regieringhe der Kercke dient, ’t welck alles gheschreuen sijnde t’ elcke mael sal gelesen worden, of daer iet af of toe te doen ware, Ende men sal inde naestuolghende versamelinghe lesen wat inde leste besloten is.