Colofon

Kerkrecht.nl is in 2002 tot stand gekomen op initiatief van prof. dr. Mees te Velde, destijds hoogleraar gemeenteopbouw, kerkgeschiedenis en kerkrecht aan de Theologische Universiteit te Kampen. Vanaf 2016 is prof. dr. Leon van den Broeke verantwoordelijk voor de algemene opzet en de leiding van het project.

Aan de digitalisering van het materiaal is in het verleden door veel vrijwilligers een bijdrage geleverd. Veel dank daarvoor!

Er is geprobeerd toestemming te verkrijgen van rechthebbenden voor zover het gaat om auteursrechtelijk beschermde teksten. Wanneer daarbij iets niet goed gegaan is, wees dan zo vriendelijk contact op te nemen.