7. Punten ter overweging gegeven op de Provinciale Synode te Aken van den 9 September 1571, door de Nederlandsche Kerken te Keulen, d.d. 27 Augustus 1571 (Uit de Werken der Marnix-Vereen., Serie III, Dl. V, blzz. 8 vg.)

|66|

Dit zijn de puncten ende Articulen welcke door Henricus Vellem ende Jan de Roye, als gedeputeerde, sullen voorghedraeghen wordden op het naest komende Provintiael Synodum, welcke (so het God toelaet) tot Aken sal aenghevanghen wordden den 9en Septembris, anno 1571.

1. Den Broederen, int provintiael Synodum voorst. present wesende, kerckelijcken te vermanen, van op het generale Synodum te verschijnen, welck nu haestvolghend den 1 October tot Embden in Oost-Vrieslandt sal ghehouden wordden, soo het de Heer toelaet.

2. Dat sy om op het voorso. Generael over te gheven by memorie stellen willen alle naemen van predicanten hun bekent, welcke haeren roep (wt noodt oft by ghebreke) verlaten hebbende, nu ledich zijn, oft eenighen anderen staet aengheslaeghen hebben. Ende van ghelijcken oock de naemen van persoonen, die tot sulcken Ampte mochten sonderlinge bequaem wesen ende eenen inghanck alreede hebben. Desghelijcx oock van allen anderen Studenten ofte Scholieren, daermen tot sulckes als gheseyt is ghoede hoepe van heeft, het zij rijcke ofte arme.

3. Dat het noodich ende ghoet waere datmen alle puncten besluytende in desen provintialen Synodum die annoteerde ende aenwese met eenighe klaer texten wt der H. Schrift, oft met exempelen der selffster oft met eenighe ander redenen, welcke op Godes woordt mochten klaerlijcken ghegrondt zijn. Ende sulckes om alle onverstandige ende lasteraers den mondt te stoppen, welcke segghen mochten: Het zijn niet dan menschen instellinghen.

4. Oft het den Christenen gheoorloft is hun te vinden opte maeltijden ofte feesten, welcke ghemeynelijck hier te lande ghehouden wordden, wanneer daer eenich kindt inde papistische kercke ghedoopt wordden is.

5. Item den teghenwoordighen Synodo indachtich te maeken, datmen int eyndeghen ofte besluyten desselvighen eenen President verordineere ende erwele oft verkiese, die authoriteyt hebbe op het naestvolghend Synodum Provintiael alle omligghende kercken der Provintie te beroepen ende hun te laeten weten vanden dach ende plaetse daer het voorse. sal ghehouden wordden.