Embdae 12 die Octobris Anno etc. 71
a quarto die usque ad duodecimum
.

Casparus Heydanus, Praeses manu propria subscripsit.
Ioannes Polyander, Scriba1).

Tot Embden den 13 Octobris2)
Anno onses Heeren 1571.

Caspar van der Heyden, Praeses Synodi.
Iohannes Polyander, Scriba.


1) Bij F. zijn deze namen aan de dagteekening niet toegevoegd.
2) Bij C. en J. staat hier: den 12en October; maar terzelfder tijd staat bij J. in het opschrift der acta, dat de vergadering gehouden is van 4 tot 14 October. Dat de vergadering nog tot op laatstgenoemden dag zou geduurd hebben, is zeer onwaarschijnlijk; want in het jaar 1571 viel de 14e October op een Zondag (blijkens de lijsten in L’art de vérifier les dates, Ed. 1770, blzz. 32 en 102). Blijkbaar was men op 12 October gereed met de besluiten die de Kerkenordening betreffen; en dan is het zeer goed mogelijk, dat van de noodige afschriften en vertalingen sommige op den 12en, andere op den 13en October zijn gemaakt, gecollationeerd en door praeses en scriba geteekend.