Rogabitur D. Aldegondius huius synodi nomine, vt Rerum in Belgio gestarum abhinc aliquot annos conscribat historiam, ac praecipuè earum, quae ad instaurationem Ecclesiarum, persecutiones earum, idolorum deiectionem et restitutionem, martyrum constantiam, horrenda dei in persecutores iudicia, mutationes Politiarum etc. pertinent.

Men sal den Heer van S. Aldegonde bidden in den naem van deser Synodale vergaderinghe, dat hy een Historie der dinghen die in sommighe jaeren herwaerts gheschiet zijn1), beschrijve: ende voornamelijck van die dinghen, die de oprechtinghe der Kercken, de vervolginghe der selver, die afworpinghe ende weder-oprechtinge der Beelden2), de volstandicheyt der Martelaren, die grouwelijcke oordeelen Gods teghen de vervolghers, de veranderinghen der Politien, etc. betreffen.


1) De laatste zeven woorden luiden in nr. 3: die in sommighe jaeren herwarts in Nederlandt gheschiet syn; bij C.: die nuu sommighe verleeden jaaren in de Nederlanden gheschiedt sijn; en bij J.: so in den Nidderlanden fur etlichen iharen bis anhero sich zugetragen haben.
2) Voor deze twee woorden heeft J.: deren Abgoetter, und bilder.