Vtilissimum est eam esse Ecclesiarum coniunctionem, ut mutuis inter se literis crebo significent, quae ad Ecclesiarum in genere vel aliquarum privatim conservationem, et incrementum pertinere videbuntur, et nominatim haereticos, schismaticos, Mercenarios, cursores, et alios eius generis homines exitiosos designent, vt Ecclesiae sibi ab illis caveant.

T’ is seer oorbaerlijck datter sulcke eene vereeninghe der Kercken zy, datse dickwils met onderlinghe Brieven malcanderen te kennen gheven, wat daer dienstelijck sal zijn tot de onderhoudinge ende wasdom der Kercken int ghemeen, ofte oock sommigher int bysonder1), ende dat sy voornamelijck van die Ketters, scheur-maeckers, huerlinghen, landt-loopers, ende andere soodanighe schaedelijcke menschen malcanderen verwittighen, op dat de Kercken sick voor soodanighen wachten connen.


1) De laatste negentien woorden zijn in nr. 3: wat daer dienstelyk sal schijnen te syn tot onderhoudinghe ende wasdom der Kercken in t’ ghemeyn, ofte oock summighe besondere Ghemeijnten aenghaende; bij C.: ’t gheene datt henn dunckt ofte in ’t ghemeijn, ofte in ’t partikulier tot behouding ende wasdom van alle ofte sommighe Ghemeijnten dienstelijck te sijn; en bij J.: was ihre zu erhaltung, vnd wachsung dero gemein, oder etlicher besonderer kirchen notig zu sein bedunkt.