Qui grauia, Ecclesiis1) probrosa et2) Magistratus auctoritate plectenda peccata perpetrauerint, etiamsi verbis poenitentiam testentur, a Coenae tamen communione suspendentur; quot autem vicibus, in arbitrio consistorii erit.

Die daer sware ende der Ghemeente Gods lasterlijcke sonden begaen hebben, ofte sulke stucken die door die authoriteyt ende t’ghewelt der Overheydt behooren ghestraft te werden3), hoe wel sy met woorden boetvaerdicheyt betuyghen, soo sullen sy nochtans vanden Nachtmale afghehouden werden. Doch, hoe dickwils dat gheschieden sal, sulcx sal int oordeel der Consistorie staen.


1) Bij F. staat hiervoor: Ecclesiae.
2) Bij F. staat hiervoor: vel.
3) Voor de laatste zes en twintig woorden heeft J.: Die aber schwere, der kirchen lasterhaffte, vnd der gewalt der Oberkeit straffbare sunden begangen.