Nulla Ecclesia in alias, nullus minister in ministros, nullus Senior in Seniores, Diaconus en Diaconos primatum seu dominationem obtinebit, sed potius ab omni et suspitione et occasione cauebit.

Gheen Kercke sal over een ander Kercke, gheen Dienaer des Woorts, gheen Ouderlinck, noch Diaken sal d’een over d’ander heerschappie voeren, maar een yeghelijck sal hen voor alle suspicien, ende aenlockinge om te heerschappen wachten1).


1) Dit geheele artikel luidt in nr. 3: Gheen Kercke, gheen Dijener des Worts, gheen Ouderlingh noch Dyaken enn sal heerschappie d’een over d’ander voeren, maer sal sijch veel meer hyer yn voor alle quaedt vermoeijen ende anlockynghe om te herschappen wachten; en bij C: Gheen kercke sall oover een andere kercke, gheen Dienaar des Woordts Ghodts sall oover eenen anderen Dienaar des Woordts Ghodts, gheen Ouderling sall oover eenen anderen Ouderling, gheen Diaacken sall oover eenen anderen Diaacken uuttneemenheyt ofte heerschappije hebben; maar veel meer van alle suspijtie ende oorsaack desselfs wachten.