Acta Synodi Ecclesiarum Belgicarum, quae sub cruce sunt, et per Germaniam et Phrisiam Orientalem dispersae: habitae Embdae 4. Octob. Anno etc. 71.

Acta ofte Handelinghen der versamelinghe der Nederlandtsche Kercken die onder ’t Cruys sitten, ende in Duytschlandt, ende Oost-Vrieslandt verstroyt zijn1), gehouden tot Embden den 4. Octobris2) Anno 1571.


1) De laatste twaalf woorden zijn in nr. 3: Kercken die onder ’t cruijs sitten, ende der gener die door Duijtsch ende Oost Vrijeselandt verstroijt syn; en bij C.: Kercken onder ’t kruuse, ende door Duutschlandt ende Oostvrieslandt verstroijdt sijnde. Bij J. is het geheele opschrift: Geschicht und Verhandlunghen deren Niderlendischen Kirchen, so vnter dem Creutze durch Deutschland vnd Ostfrieslandt verspreiet, gehalten zu Embden a. 1571 d. 4-14. Octobris.
2) In nr. 3, bij C. en bij J. staat, evenals in den grondtekst, 4 October; zóó duidelijk, dat geen twijfel mogelijk is; terwijl ook van elders genoeg bekend is, dat op 4 October de eerste zitting gehouden is (zie hiervoren de inleidende opmerkingen over den tekst). De in alle uitgaven overgenomen drukfout der eerste uitgave, die 5 Oktober noemde, is dus boven in den tekst verbeterd.