08-09-1997

Leidraad en beslisschema bijzondere kerkvisitatie

(Artikel 44. D.K.O.)

 

(De leiding berust bij de afvaardiging van de classis. De in deze leidraad vermelde vragen kunnen naar behoefte worden aangepast bij de situatie)

 

Algemeen

1. Is er sprake van familierelaties binnen de kerkenraad?
2. Zo ja, hoe is de verhouding tot de bezwaarden?
3. Betreffen de bezwaren een ambtsdrager die deze familierelaties heeft?

Vragen aan de kerkenraad

 • Heeft de kerkenraad n.a.v. de ontvangen bezwaarschriften betrokkenen gehoord?
 • Op welke wijze heeft de kerkenraad de bezwaren onderzocht?
 • Wat is in de notulen van de vergadering van de kerkenraad opgenomen m.b.t. de gronden van de afwijzing van de bezwaren?
 • Indien er sprake is van een familierelatie binnen de kerkenraad en de bezwaren richten zich tegen een ambtsdrager met deze familierelatie, is deze dan bij de besluitvorming aanwezig geweest?
 • Hebben de bezwaarden schriftelijk opgave van reden ontvangen waarom de kerkenraad hun bezwaren heeft afgewezen?

Vragen aan bezwaarden

 • Zijn de naar voren gebrachte bezwaren gebaseerd op verifieerbare feiten (bewijsstukken, getuigen)?
 • Zijn de genoemde bezwaarpunten ‘openbare zonden’? Zo neen, is dan de weg van Matth. 18 bewandeld?
 • Is er gelegenheid geweest de bezwaren mondeling in de kerkenraadsvergadering toe te lichten?
 • Zo ja, hebt u een uittreksel uit de notulen ontvangen, waaruit u kunt vaststellen of hetgeen u naar voren hebt gebracht correct is weergegeven?
 • Is door de kerkenraad gepoogd in een gesprek tussen bezwaarde(n) en de persoon tegen wie de bezwaren zich richten tot een oplossing te komen. Zo ja, wat was hiervan het resultaat?

Beslisschema bij het horen van bezwaren voor visitatoren

 • Is er sprake van een openbaar feit, dat iedereen bekend is ( openbare zonde, algemene ergernis) of gaat het om een heimelijke zonde ( geen algemene ergernis, aan weinigen bekend)?
 • Als het om een geheime zonde gaat, hebt u Matth. 18 gevolgd?
 • Is het bezwaar wettig ter tafel gekomen bij de kerkenraad?
 • Zo ja, heeft de kerkenraad het bezwaar voldoende onderzocht?
 • Zo ja, om welke reden is het bezwaar afgewezen?
 • Zo neen, zijn er voldoende bewezen feiten (onomstotelijke verklaringen, getuigenissen, erkenningen, documenten), waarmede het bezwaar is onderbouwd?
 • Wordt het bezwaar door bezwaarde ( na toepassing van hoor en wederhoor tussen bezwaarde en kerkenraad) gehandhaafd?

N.B. Aan elke bezwaarde wordt een schriftelijke samenvatting van zijn verklaringen voorgelezen. Daarna wordt gevraagd of de betrokkene instemt met de juistheid daarvan.

 

Gorinchem 8 september 1997
M. Golverdingen v.d.m.