Gebruik

Hoofdstructuur: de kerkordes

De kerkordes vormen de ruggengraat van kerkrecht.nl.
Veel ander materiaal is gekoppeld aan kerkorde-artikelen (als commentaar op, capita selecta bij, etc.). Zo bieden de kerkordes tegelijk een soort van zaakregister-toegang. Het materiaal is steeds verbonden met de kerkorde waar het direct op betrokken is (bijvoorbeeld: H. Bouwman, Gereformeerd Kerkrecht, is verbonden met de kerkorde van de GKN, editie 1905).
De artikelen uit de kerkordes van diverse kerken zijn bovendien artikelsgewijs verbonden met verwante kerkorde-artikelen (verwant met, te vinden onder het betreffende artikel). Zo zijn bij elke kerkorde parallelle artikelen uit verwante kerkordes te vinden. Vaak is overigens de stof van één artikel uit de ene kerkorde verspreid over twee of drie artikelen in andere kerkordes terug te vinden.
Door deze koppeling is er bij elk kerkorde tevens toegang tot commentaren en andere literatuur bij andere kerkordes. Wat daarin geboden wordt is niet zomaar toe te passen binnen het bereik van de eerste kerkorde, maar er is altijd wel zinvol iets uit mee te nemen.
Er is geen poging gedaan deze verwantschaps-koppelingen compleet te maken. Er zijn drie kerkordes die een schakel-functie hebben gekregen: die van Dordrecht 1619, van de Gereformeerde Kerken in Nederland (1905), en die van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) (1978). De kerkordes van vóór 1619 bijvoorbeeld, zijn verbonden met die van Dordrecht maar niet verder ‛doorgelinkt’, die van buitenlandse zusterkerken van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zijn niet verder ‛teruggelinkt’ dan naar die van de GKv, editie 1978.

Geldend kerkrecht en officiële teksten

Er is geprobeerd zoveel mogelijk de geldende teksten van kerkordes en andere regelingen op te nemen. Gegeven de hoeveelheid materiaal en de snelheid waarmee kerkordes en vooral regelingen wijzigen kan het gebeuren dat er verschil is tussen wat u op kerkrecht.nl vindt en de officiële tekst van een kerkorde of regeling. Wanneer dat van belang is dient u dus altijd de officiële publicatie van teksten online bij de betreffende kerkgemeenschap of in boekvorm te raadplegen. Bij verschil is de officiële tekst de geldende.

Zoeken

Informatie over een bepaald kerkorde-artikel of een onderwerp daaruit kan het beste gevonden worden bij het bewuste kerkorde-artikel.
Verder kan de volledige tekst van al het opgenomen materiaal worden doorzocht via de zoekfunctie.
Bronnenmateriaal of literatuur is te vinden via de verwijzingen in de navigatie-kolom.

Literatuur en noten

De opgenomen literatuur is doorgaan 'as is' overgenomen uit het uitgegeven origineel. Spatiëring is vervangen door cursivering en zetting in klein-kapitaal is òf weggelaten (bij namen) òf ook vervangen door cursivering. Alleen zeer kennelijke drukfouten zijn gecorrigeerd.
Zoveel als mogelijk is bij de opgenomen literatuur de originele paginering aangebracht (|cijfer|). Heeft een tekst voetnoten, dan zijn die op dezelfde pagina opgenomen; loopt een noot door naar een volgende pagina, dan is dat aangegeven met een ➝. Eindnoten zijn als eindnoten opgenomen, òf onderaan de tekst òf (wanneer dat in het origineel ook zo was) in een apart onderdeel. Er zijn doorgaans geen hyperlinks aangebracht tussen noten en eindnoten. Ze zijn eenvoudig beschikbaar te krijgen door het onderdeel waar de noten in opgenomen zijn te openen in een apart venster.

Rangorde

In de presentatie van de verwijzingen bij kerkordes is een bepaalde rangorde aangebracht. Zo wordt globaal zichtbaar in welke volgorde het materiaal belangrijk en gezaghebbend is. Het gaat om de volgende onderscheidingen:

Uitvoeringsbepaling – besluiten van een kerkelijke vergadering met reglementerend karakter, die verdere invulling geven aan de kerkordelijke afspraken

Jurisprudentie – besluiten van een kerkelijke vergadering waarin voor een concrete casus een stukje rechtsvinding is vastgelegd die ook voor andere situaties van belang kan zijn

Commentaar – boeken of manuscripten waarin artikelsgewijs uitleg van de kerkorde wordt gegeven

Capita selecta – verspreide stukken over een kerkorde-artikel of een kerkrechtelijk onderwerp, bijeengebracht uit boeken, tijdschriften, rapporten of manuscripten

Regeling en instructie - reglementen, statuten, instructies e.d. van binnen de kerken functionerende of daaraan gelieerde instanties; bv. van deputaatschappen, een dienstencentrum, een theologische opleiding e.d.

Concept en model - concepten en modellen die in de kerken voor handelingen met een kerkrechtelijk karakter kunnen worden gebruikt

Kerkelijk advies – adviezen van deskundigen aan kerkelijke instanties en kerkleden; soms gepubliceerd, soms uit manuscripten overgenomen

Documentatie – stukken van diverse aard die achtergrondinformatie bij het bestaande kerkrecht geven