Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling II

Van hen, die geroepen zijn tot bijstand in het openbare ambt van Woord en Sacrament

C. Van de taak der diakenen.

De diakenen bevorderen door hun voorlichting en leiding, dat de gemeenteleden gehoor kunnen geven aan hun diakonale roeping in de ruimste zin des woords.