|3|

 

Woord vooraf

Door het Hoofdbestuur van de Vereeniging van Kerkvoogdijen in de Nederl. Herv. Kerk werd mij verzocht om op de jaarvergadering van de vereeniging te Utrecht een lezing te willen houden over de plaats van het beheer in de nieuwe kerkorde. Van tevoren zou ik de punten opgeven, opdat die in het Juni-nummer van het Maandblad van de vereeniging zouden kunnen worden bekend gemaakt. Omdat ik bij het formuleeren van die punten op een conferentie te Havelte was, zijn ze niet zóó nauwkeurig geformuleerd als ze op de studeerkamer waarschijnlijk zouden uitgedrukt zijn.

Bij het uitwerken was ik eraan gebonden, maar heb ze vrij gebruikt.

Op de jaarvergadering, Dinsdag 9 Juli te Utrecht in het Jaarbeursgebouw gehouden, werd mij verzocht om de lezing te laten drukken. Ik hoop dat niet alleen alle kerkvoogden en notabelen, maar ook de kerkeraden ervan willen kennis nemen.

In alle gemeenten van onze kerk moet er over deze zaak worden nagedacht en gesproken.

J.H. SEMMELINK,
Pres.-Kerkvoogd van de Ned. Herv.
gemeente te Groningen.

Groningen, 26 Juli 1946.