Scriptieprijs/Thesis Award

Scriptieprijs Kerkrecht

Winnaars/Winners

Voor wie?

Als jij een mooie scriptie op het terrein van het Kerkrecht hebt geschreven. Dan maak jij kans op deze prijs.

Wat moet je doen?

 • zend een samenvatting in van max. 300 woorden over je scriptie;
 • zend een kopie van het oordeel van je scriptiebegeleider(s) mee;
 • zend een kopie van je scriptie in vijfvoud mee.

Randvoorwaarden

 • de prijs wordt eenmaal per jaar uitgereikt;
 • de documenten als hierboven genoemd worden uiterlijk 31 december ingediend;
 • een ingediende scriptie mag niet ouder zijn dan twee jaar, gerekend van de datum van afstuderen;
 • indien er slechts één inzending is, krijgt die student niet automatisch de prijs. De scriptie moet van goede academische kwaliteit zijn, dit ter beoordeling van de commissie.

Welke resultaten verwachten wij?

 • je houdt een publieke lezing over het onderwerp van je scriptie vanuit het Deddens Kerkrecht Centrum;
 • je werkt (het onderwerp van) je scriptie om tot een artikel in een wetenschappelijk tijdschrift. In dit tijdschrift maak je melding van de TU Kampen en het Deddens Kerkrecht Centrum;
 • je werkt (het onderwerp van) je scriptie om tot een artikel in een kerkelijk tijdschrift. In dit tijdschrift maak je melding van de TU Kampen en het Deddens Kerkrecht Centrum.

Indiening en procedure

De bovengenoemde documenten dienen uiterlijk 31 december in het bezit te zijn van dr. Leon van de Broeke, universitair docent Kerkrecht TU Kampen en directeur van het Deddens Kerkrecht Centrum, cvandenbroeke@tukampen.nl

De jury

 • de rector TU Kampen
 • een lid van het bestuur van het Deddens Kerkrecht Centrum
 • de winnaar van het vorige jaar
 • de PR medewerker TU Kampen
 • de universitair docent Kerkrecht TU Kampen/directeur Deddens Kerkrecht Centrum

Uitreiking Scriptieprijs Kerkrecht

De feestelijke uitreiking van de Scriptieprijs Kerkrecht vindt plaats tijdens een passende activiteit van het Deddens Kerkrecht Centrum. De winnaar ontvangt een oorkonde en een geldbedrag van € 500,--

 

Thesis Award Church Polity

For who?

If you wrote a thesis in the area of church polity you are a possible contestant for this award.

What do do?

 • Write a 300 word abstract about your thesis;
 • Add a copy of the evaluation forms, filled in by your supervisors;
 • Add five copies of your thesis.

Conditions

 • The prize is awarded yearly;
 • All abovementioned documents should be handed in by December 31st;
 • The thesis may not be older than two years when sent in, counting from the date of graduation;
 • If there is only one contestant, that student does not automatically win the prize. The thesis need to be of good academic quality. This is evaluated by the committee.

Which results do we expect?

 • You deliver one public lecture about the topic of your thesis within the framework of the Deddens Centre for Church Polity;
 • You rework (the topic of) your thesis into an academic article for publication in an academic journal. In this article you mention the TU Kampen and the Deddens Centre for Church Polity;
 • You rework (the topic of your) thesis into an article for publication in an ecclesial magazine. In this magazine you mention the TU Kampen and the Deddens Centre for Church Polity;

Submitting and procedure

The abovementioned documents should be submitted by December 31st at the latest to Dr Leon van de Broeke, assistant professor of church polity TU Kampen, cvandenbroeke@tukampen.nl.

The jury

 • The rector of TU Kampen
 • A member of the board of the Deddens Centre for Church Polity
 • Last year’s winner
 • The Public Relations Officer of TU Kampen
 • The assistant professor of church polity TU Kampen and director of the Deddens Kerkrecht Centrum

Awarding Thesis Award Church Polity

The festive awarding of the Thesis Award Church Polity will take place during a fitting activity of the Deddens Centre for Church Polity. The winner receives a certificate and the sum of € 500,--.