|247|

 

Zakenregister

 

(De cijfers verwijzen naar de bladzijden).

A

aanvullend en dwingend recht — 134 vlg. 152, 189
aanvullingen: zie wijzigingen
aard der zaak — 156
administratief recht — 39
aesthetiek (in constructies) — 66
analogie — 6, 80 vlg. 92 vlg. 161
analogie en constructie — 81
analogie en interpretatie — 93
argumentum a contrario — 92
autonomie: zie partij-autonomie

B

beginsel: zie zedelijk
beginsel van positief recht — 89
begripsjurisprudentie — 61
behooren — 16, 102, 130
behooren: zie zijn
Belgisch tractaat — 201, 214
belofte — 22, 137 vlg.
bemiddeling — 176
beslissing — 13, 101, 171 vlg.
bestendig gebruikelijk beding en gewoonte — 147
bewijs en gewoonte — 148
buitenlandsch recht: zie rechtsvinding
Burgerlijk Wetboek (geschiedenis) — 219 vlg. 227
Burgerlijk Wetboek — 230, 231
bijzondere rechtspositie — 187

C

cassatie — 2, 11, 95
categorie (zie: grondvorm)
classificatie — 83
code: zie Fransch recht
codificatie — 2, 224
codificatiegedachte — 2

|248|

collisieregels — 204
constructie — 59 vlg. 65 vlg.
(zie: analogie, aesthetiek, logica, juistheid, tekst en wet)

D

doel — 156
dwingen recht (zie: aanvullend en gewoonte)
duurovereenkomst en overeenkomst van enkele prestaties — 189
dynamisch — 102

E

eigendom — 19
element: zie rationeel

F

favorabel en odieus recht — 99
feiten — 11, 129, 132, 156, 157, 159
fictie — 68
formule — 143, 145, 146
formuleering door belangengroepen — 145
fraus legis — 52
Fransch recht vóór den Code — 220

G

gebruik-quantitatief — 140
gelden van recht — 130
gemeen recht — 40
geweten — 178
gewoonte en aanvullend recht — 135 vlg.
gewoonte en wet — 130
gewoonterecht — 129
gewoonterecht (zie: bestendig gebruikelijk beding en gewoonte)
gewoonterecht (vereischten) — 141
gewoonterecht — dwingend recht — 149
gewijsde — 14
gezag — 119, 124 vlg.
grammatische uitlegging — 4, 45, 48
grondvorm van het recht — 75 vlg.

|249|

H

handelingen: zie typen
herziening — 235
historie en norm — 47, 56
historische uitlegging — 4, 47, 55, 103

I

internationaal privaatrecht — 126, 180, 193
internationaal privaatrecht als recht — 103
internationaal privaatrecht: zie rechtspraakgezag
interpretatie: zie analogie en uitlegging
interpretatieve wet — 184

J

juistheid van constructie — 71
jurisprudentie: zie rechtspraak

K

kerkrecht — 42, 43
kracht: zie terugwerkende

L

leemte — 100
levensbeschouwing — 173
logica — 1, 10, 61 vlg.
logica (in constructie) — 65

M

misbruik van recht — 7

N

norm: zie historie

O

odieus recht: zie favorabel
onrechtmatige overheidsdaad — 40
Ontwerp 1816 — 227
Ontwerp 1820 — 228
openbare orde — 202, 211

|250|

ordening — 25, 27 vlg. 138
organisatievorm — 37
oud-Nederlandsch recht — 223
overeenkomst — 21 vlg.
overeenkomst: zie duurovereenkomst
overgangsrecht — 180, 181 vlg.
overgangsrecht alleen bij wetswijziging — 182

P

partij-autonomie — 208
personeel statuut — 199, 205 vlg.
positief recht: zie beginsel
precedent — 115
privaatrecht — 34 vlg.
publiekrecht — 34 vlg.
publieke opinie — 168

R

ratio legis — 83
rationeel element — 86
recht: zie aanvullend, administratief, favorabel en odieus, gelden, grondvorm, misbruik, oud-Nederlandsch, positief, subjectief, verkregen
rechtsbeginsel — 83 vlg. 165, 196
rechtsbewustzijn — 164 vlg.
rechtsbewustzijn (wet van het) — 164
rechtsbron — 118
rechtsinstituut — 113, 155
rechtspositie: zie bijzondere
rechtspraak — 114 vlg.
rechtspraak (geschiedenis na 1838) — 237
rechtspraakgezag in internationaal privaatrecht — 215
rechtsverfijning — 7, 82 vlg. 92 vlg.
rechtsvinding ten aanzien van buitenlandsch recht — 216
reëel statuut — 205
Romeinsch recht — 105

S

sanctie — 32
semi-dwingend recht — 30
sociologische en teleologische interpretatie — 154 vlg.
spraakgebruik — 47 vlg. 137

|251|

staatsrecht — 134
statisch — 102
statuut: zie personeel en reëel
strafrecht — 42, 94
subjectief recht — 17 vlg.
syllogisme — 1-15
systeem — 100

T

tractaat (algemeen) — 212
tractaat: zie Belgisch en uitlegging
traditie — 103 vlg.
tekst (in constructie) — 65
teleologische interpretatie — 4, 46
terugwerkende kracht — 183
toepassing — 9, 12
typen van handelingen — 156

U

uitlegging — 3 vlg. 44 vlg.
uitlegging van tractaten — 214
uitlegging: zie grammatische, historische, teleologische en sociologische

V

vereenigingsrecht — 42
verkeerseisch — 155 vlg.
verkeersgebruik — 138
verkregen recht — 186
verlof — 17
vernietigbaarheid — 32
voorschrift — 27
vreemd vonnis — 201

W

waardeering — 10, 26, 155
werkelijkheid — 159
wet — 1 vgl. 43
wet: zie gewoonte, interpretatieve
wet en constructie — 73
wetboek: zie Burgerlijk
wetboek Napoleon van Holland — 225

|252|

wetboek 1830 — 229
wetenschap — 124
wetenschap (geschiedenis na 1838) — 237
wetsontduiking: zie fraus legis
willekeur — 24, 173
wijzigingen en aanvullingen — 232

Z

zedelijk beginsel — 87, 90
zijn en behooren — 47, 56