|257|

 

Wetten-Register

 

Grondwet

Art. 58 — 212
Art. 122 — 14

Wet houdende Algemeene Bepalingen

Art. 2 — 182
Art. 3 — 2, 130, 135, 136, 137, 139
Art. 4 — 182, 185, 188
Art. 5 — 2, 88, 130, 139
Art. 6 — 199, 200, 205, 206, 207
Art. 7 — 205, 207
Art. 9 — 198, 199, 200
Art. 10 — 210
Art. 11 — 2
Art. 12 — 115
Art. 13 — 2, 7, 95
Art. 14 — 31, 32, 85

Burgerlijk Wetboek

Art. 3 — 68
Art. 91 — 92
Art. 161 — 88, 152
Art. 238 — 68
Art. 239 — 68
Art. 262 — 135
Art. 284 — 54
Art. 288 — 152
Art. 344b — 185
Art. 353 — 17, 33
Art. 374a — 34
Art. 601 — 65
Art. 625 — 20
Art. 637 — 97, 234
Art. 884 — 198
Art. 935 — 31
Art. 957 — 198
Art. 992 — 210
Art. 1146 — 65
Art. 1198 — 97
Art. 1201 — 57
Art. 1269 — 108
Art. 1274 — 82
Art. 1279 — 82
Art. 1280 — 53, 65
Art. 1301 — 70
Art. 1302 — 13, 70, 84, 219, 243
Art. 1336 3º — 53
Art. 1345 — 98
Art. 1353 — 107
Art. 1354 — 120, 241
Art. 1358 — 13, 107
Art. 1364 — 32
Art. 1370 — 32
Art. 1371 — 31
Art. 1373 — 31
Art. 1374 — 22, 85, 86, 120, 203, 245
Art. 1375 — 135, 139, 146, 147, 156, 245
Art. 1383 — 135, 139, 147
Art. 1401 — 4, 6, 7, 10, 17, 35, 40, 82, 83, 210, 244, 245, 246

|258|

Art. 1403 — 174
Art. 1406 — 33
Art. 1429 — 28, 136, 139, 140
Art. 1460 — 53
Art. 1485 — 32
Art. 1529 — 135
Art. 1543 — 13
Art. 1595 — 136, 140
Art. 1612 — 80, 81, 83, 93, 96
Art. 1628 — 29
Art. 1637x — 98
Art. 1638e — 30
Art. 1638r — 189
Art. 1639f — 30
Art. 1690 — 31
Art. 1806 — 29
Art. 1825 — 149
Art. 1844 — 155
Art. 1907 — 65
Art. 1910 — 53, 84
Art. 1915 — 151
Art. 1954 — 14
Art. 1958 — 68
Art. 1962 — 98
Art. 2014 — 84, 85, 86, 87, 97, 106, 154, 219, 244
Art. 2030 — 192

Wet op de Rechterlijke Organisatie

Art. 2 — 40
Art. 95 — 2

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Art. 48 — 56
Art. 127 — 199
Art. 152 — 198
Art. 406 — 2, 6, 10, 16
Art. 431 — 201, 202
Art. 585, 1º — 198
Art. 636 — 163
Art. 768 — 198
Art. 810 — 98
Art. 855 — 199

Wetboek van Koophandel

Art. 3 (oud) — 148
Art. 14 — 150
Art. 36 (oud) — 150
Art. 37 (nieuw) — 74
Art. 37d (nieuw) — 189
Art. 48a (nieuw) — 189

Faillissementswet

Art. 61 — 158

Wetboek van Strafrecht

Art. 1 — 94
Art. 287 — 16
Art. 310 — 94

|259|

Wet op den overgang van 1829

Art. 1 — 186
Art. 5 — 192
Art. 6 — 193
Art. 7 — 193
Art. 38 — 191

Merkenwet

Art. 10 — 95

Wet op de Coöperatieve Vereenigingen van 1925

Art. 31 lid 2 — 188

Successiewet

Art. 11 — 52

Wet van 1855 op het recht van vereenigen en vergaderen

Art. 1 — 65
Art. 14 — 183

Wet Overgangsbepalingen Wet op N.V.

Art. XVII — 189

Overgangsbepalingen van Wet van 13 Juli 1907

Art. 1 — 190

Overgangsbepalingen Burgerl. Kinderwet van 1901

Art. 2 — 192

Wet van 17 Febr. 1923 (Erfrechts-novelle)

Art. III — 190

Zwitsersch Wetboek

Art. 1 — 9, 100, 119, 124, 127, 171