Ordinantie 14 Het leven en werken van de kerk in oecumenisch perspectief

 

II. Verband met andere kerken

Artikel 2.

Zorg voor de eenheid

De generale synode heeft bij haar zorg voor de oecumenische arbeid van de kerk — daarin bijgestaan door organen van de kerk die op dit terrein werkzaam zijn — in het bijzonder tot taak
− de gemeenten op te roepen tot het belijden in woord en daad van de eenheid der Kerk in Christus,
− voorlichting te geven over de wijze waarop in de verschillende geledingen van de kerk vormgegeven kan worden aan het verband met andere kerken,
− de inzichten die in de oecumenische contacten worden opgedaan, vruchtbaar te maken voor het leven en werken van de gemeenten,
− de gemeenten bij te staan bij het zoeken en onderhouden van oecumenische samenwerking met gemeenten in andere landen,
− het deelnemen aan de arbeid van oecumenische organisaties,
− het aangaan en onderhouden van nauwere betrekkingen met kerken waarmee de kerk door bijzondere banden van belijdenis of geschiedenis verbonden is,
− het zoeken van vereniging met kerken waarmee eenheid of verwantschap bestaat in geloof en kerkorde.