Ordinantie 11 De vermogensrechtelijke aangelegenheden

 

I. De vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente

Artikel 8.

Betrokkenheid van het regionale college voor de behandeling van beheerszaken

Het college van kerkrentmeesters of het college van diakenen is eerst na voorafgaande toestemming van het regionale college bevoegd tot
− het aangaan van rechtshandelingen betreffende het op ingrijpende wijze verbouwen, uitbreiden of restaureren, verkopen of op andere wijze vervreemden, bezwaren en afbreken van een kerkgebouw of een orgel van cultuurhistorische of architectonische waarde en het verkopen of op andere wijze vervreemden en bezwaren van voorwerpen van oudheidkundige, historische of kunstwaarde;
− het aangaan van een overeenkomst met financiële gevolgen met een lid van het college van kerkrentmeesters, een lid van het college van diakenen of een van de andere eden van de kerkenraad alsmede personen die in dienst staan van de gemeente;
− het beschikbaar stellen van diaconale gelden voor niet diaconaal werk van de gemeente;
− het oprichten van of het deelnemen aan een stichting.
Erfenissen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 11-8-3, besluit generale synode d.d. 20 april 2012, ingegaan 1 januari 2013.