Ordinantie voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

 

Artikel 4.

De wijze van behandelen.

Lid
1

Het kerkelijk lichaam, de ambtsdrager of het gemeentelid, zich tot een commissie voor de behandeling van bezwaren en geschillen wendende, doet dat bij een gedagtekend, met redenen omkleed en per aangetekende brief verzonden, bezwaarschrift, hetwelk een uiteenzetting bevat van het bezwaar of geschil ter zake waarvan een nadere voorziening wordt gevraagd, alsmede — bij bezwaren — van het werkelijk belang van de bezwaarde, dat bij het betrokken besluit is gemoeid.