Ordinantie voor het opzicht.

 

IV. Het opzicht over de dienst des Woords en de catechese.

Artikel 17.

Bijzondere bepalingen.

Lid
3

Na afloop van de termijn van zes en dertig maanden wordt hem hetzij een premievrije polis gegeven, hetzij de wiskundige reserve van zijn pensioen-aanspraken, voor zover deze ten laste van de Kerk of hare gemeenten komen, uitgekeerd, tenzij hij er de voorkeur aan geeft tegen betaling door hemzelf van de verzekeringkundig daarvoor vast te stellen premiën in de kerkelijke pensioenfondsen ingeschreven te blijven.