Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 43

Lid
2

Onverminderd het in lid 1 bepaalde zal in kerken, waar wijkkerkenraden zijn ingesteld, in zaken waarmede het bestaan zelf van de kerk of haar plaats in het kerkverband gemoeid kan zijn, de kerkenraad voor algemene zaken geen besluit nemen zonder gunstig advies van alle wijkkerkenraden.