Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 39

Lid
2

De kerkenraad voor algemene zaken zal worden gevormd door de dienaren des Woords alsmede een aantal ouderlingen en diakenen, die in de regel door de gehele gemeente zijn verkozen en die tevens deel uitmaken van een der wijkkerkenraden, zulks met inachtneming van de door de generale synode vastgestelde bepalingen.