Hoofdstuk 5

Betrekkingen van de kerk naar buiten

Artikel 127

De christelijke gemeenschap met kerken van gereformeerde belijdenis en kerkregering kan, behalve door middel van de ontmoeting en samenwerking in oecumenische organisaties, ook geoefend worden door middel van het zenden van afgevaardigden naar elkanders synoden, door het wederzijds verlenen van rechten ten aanzien van de toelating van dienaren des Woords tot de bediening van Woord en sacramenten alsmede ten aanzien van de uitwisseling van attestaties van leden der kerken, en door andere overeenkomstige middelen. Regelingen dienomtrent moeten steeds tot stand komen bij afzonderlijk besluit van de generale synode, niet dan in overleg met de synode van de kerk in het buitenland waarmede de regeling wordt aangegaan.