Algemene ordening

Hoofdstuk 5

Van de bestuursorganen der Kerk.

Afdeling I

Van de Kerkeraad.

Van zijn samenstelling
Artikel
66.1

De kerkeraad van een gemeente bestaat uit de dienstdoende predikant(en) en de ouderlingen, kerkrentmeesters en diakenen, behoudens het bepaalde in artikel 5 lid 2.