Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling II

Van hen, die geroepen zijn tot bijstand in het openbare ambt van Woord en Sacrament

B. Van de taak der kerkrentmeesters.

De kerkrentmeesters hebben het beheer over het aan hen toevertrouwde deel van het vermogen der gemeente en de regeling van de daarop betrekking hebbende inkomsten en uitgaven der gemeente. Zij verschaffen en besteden de geldmiddelen, benodigd voor de vervulling van de overeenkomstig artikel 77 aan de kerkeraad opgelegde taak.