2.4 De classis

De gemeenten binnen een bepaald geografisch gebied worden samengebracht in een classis (ord. 2-20-1). Aan de classis wordt leidinggegeven door de classicale vergadering (art. VI-4, ord. 4-14 t/m 16) met als dagelijks bestuur haar moderamen (ord. 4-16-2 t/m 4) en haar breed moderamen (ord. 4-16-5 en 6).

De Waalse gemeenten vormen een eigen classis en komen samen in een classicale vergadering, genaamd de Réunion Wallonne (ord. 4-21-1).

De classes bezitten rechtspersoonlijkheid en worden vertegenwoordigd door de preses en de scriba van de classicale vergadering of hun plaatsvervanger(s) tezamen (ord. 11-13-1).

|75|

De classes binnen een bepaald geografisch gebied worden samengebracht in een regionaal verband (ord. 2-20-1). De ambtelijke vergadering voor dit regionaal verband van classes is de algemene classicale vergadering waarin de classicale vergaderingen een aantal gemeenschappelijke taken uitoefenen (ord. 4-15-1 en ord. 4-19 en 20).

Het regionale verband van de classes en de algemene classicale vergadering hebben geen rechtspersoonlijkheid.