|311|

13.15 Het Theologisch Seminarium Hydepark

Het Theologisch Seminarium Hydepark valt direct onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de dienstenorganisatie, dat voor bestuur en beheer van het theologisch seminarium echter een speciale commissie kan instellen. In zoverre maakt het Theologisch Seminarium Hydepark deel uit van de dienstenorganisatie; het heeft te maken met de beleidsmatige en financiële randvoorwaarden die daarvoor gelden. Bij de vaststelling van het instellingsplan en het curriculum (opzet qua vakkenpakket) door de raad van toezicht TWO (ord. 13-10-8) wordt daarmee rekening gehouden.

Het Theologisch Seminarium Hydepark heeft geen (meerhoofdig) rectorium, maar een rector, benoemd door de generale synode en functionerend onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de dienstenorganisatie. Bij de benoeming is het echter niet het bestuur dat een voordracht aan de synode voorlegt, maar de raad van toezicht two, die daarvoor zowel het bestuur als de colleges van curatoren van de drie opleidingsinstellingen hoort. Op grond van de nauwe betrokkenheid van de rector bij de vorming van predikanten, legt deze een zelfde belofte af als de hoogleraren en docenten (ord. 13-10-4, vgl. ord. 13-6-3). Dat geldt echter niet voor de overige docenten van het Theologisch Seminarium Hydepark; zij worden niet benoemd door de generale synode, maar door de kleine synode. Wie zo direct bij de voorbereiding op het predikantschap betrokken is, moet — behoudens uitzonderingen — natuurlijk zelf ervaring als predikant hebben (ord. 13-10-6). Men wordt bij de benoeming tevens beroepen tot predikant met een bijzondere opdracht (ord. 13-10-7, zie ord. 3-23).

Meer specifieke zaken betreffende de bestuurlijke aspecten worden geregeld in de generale regeling voor de opleiding en vorming van predikanten (art. 9). In dit artikel worden ook de belangrijkste taken van het theologisch seminarium genoemd.

- Het seminarium verzorgt als onderdeel van de predikantsopleiding de verplichte seminarieweken. Het doel daarvan is tweeledig. Allereerst het tot stand van brengen van ontmoetingen tussen de aanstaande predikanten van de kerk, zodat zij leren hun plaats in de breedte van de kerk in te nemen. Daarnaast het slaan van een brug tussen de theorie van de opleiding en de praktijk van het predikantswerk (G.R. opleiding predikanten, art. 9-2 sub a).
- Het theologisch seminarium heeft een taak bij het onderzoek naar de geschiktheid voor het ambt. Van de rector van het seminarium wordt ten aanzien van elke student een advies gevraagd (G.R. opleiding predikanten, art. 9-2 sub b).
- Voor het Theologisch Wetenschappelijk Instituut en het Evangelisch-Luthers Seminarium verzorgt het theologisch seminarium onderdelen van de kerkelijke opleiding (G.R. opleiding predikanten, art. 9-2 sub c).
- Elke student moet in het kader van de opleiding een gemeentestage volgen.

|312|

De studenten van de Theologische Universiteit te Kampen worden daarbij begeleid onder supervisie van deze instelling zelf, de stage van de studenten van het Theologisch Wetenschappelijk Instituut en het Evangelisch-Luthers Seminarium wordt georganiseerd, verzorgd en begeleid door het theologisch seminarium (G.R. opleiding predikanten, art. 10-1 sub b).

Daarnaast heeft het Theologisch Seminarium Hydepark een aantal taken in het kader van de nascholing van de predikanten.
- De beginnende predikanten komen in de eerste jaren van hun ambtsuitoefening een aantal weken terug naar het seminarium. In aansluiting op de werkbegeleiding door de mentor ontvangen ze in deze zogenaamde terugkombijeenkomsten ondersteuning in de uitoefening van hun ambt (G.R. opleiding predikanten, art. 9-3 sub a).
- Verder zijn er de studieconferenties ten behoeve van de voortgezette theologische studie en de toerusting. Dit alles staat in het kader van de permanente educatie van de predikanten (G.R. opleiding predikanten, art. 9-3 sub b).