|153|

 

Bijlage.

 

EXTRACT uit eene nota, ter hand gesteld aan eenige leden van de in 1810, naar Parijs bestemde Commissie. 1810.

 

§ 2.
De Hervormden.

De Hervormde gemeenten zijn verdeeld onder zekere Kerkelijke ressorten, Classen genaamd. De Predikanten en eenige Ouderlingen of andere Kerkeraads-Leden vormen de Classikale Vergaderingen; die eenige malen in het jaar, tot behandeling harer huishoudelijke zaken bijeenkomen. Gecommitteerden uit de Classen, vormen de Synodale of hoogste Vergaderingen, van welke men in elke provincie eene vond, en twee in het gewest Holland. Gedurende den tijd van de eene Classikale of Synodale Vergadering tot de andere, is het bestuur in handen van Gedeputeerde leden of Deputatie.

Bij het aangeboden, en reeds bij den Staatsraad behandeld ontwerp eener nieuwe organisatie, werd deze grondinrigting behouden, maar in vele opzigten vereenvoudigd en verbeterd. Ééne Synode eenmaal ’s jaars bijeenkomende, een minder getal Classen, — een uitgebreider invloed van het Gouvernement op de benoeming der Deputaten en Leden, — meerdere energie en orde inde behandeling van

|154|

zaken. Verbetering van met den geest en verlichting onzer eeuw min strokende formen en inrigtingen — waren de hoofd-doeleinden van dit plan.

Het belang, zoowel als de wensch van de Hervormde Kerk in Holland zou zijn, hare oude inrigting, overeenkomstig dit onderwerp verbeterd, te mogen behouden, en niet geheel en al op den Franschen voet te worden gebragt.

1°. Omdat de tegenwoordige inrigting altijd heeft plaats gehad, door de ondervinding is gelouterd, met den geest der Hollandsche Kerk overeenkomt, aangenaam is aan derzelver leden.

2°. Omdat vele locale en andere omstandigheden een onderscheid tusschen de Hollandsche en Fransche Kerkorde reeds vroeg hebben veroorzaakt en nog schijnen te vorderen; b.v. in Frankrijk zijn eenige Hervormde Gemeenten over eene groote uitgebreidheid, te midden van een veel talrijker Kerkgenootschap verspreid.
In Holland vormen zij bijna overal digt bij elkanderen, de geheele of het grootste deel der bevolking.

3°. Omdat eene geheele omverwerping der Oude Kerk-regeling vele nadeelige gevolgen, verwarringen en onaangenaamheden kan na zich slepen, b.v. er bestaan verscheiden Synodale en Classikale financiële instellingen, weduwebeursen, enz.

Wanneer men nu hierbij voegt, dat, schoon een verschil in de hoofd-inrigting werd toegestaan, dezelve echter door zekere modificatien in meerdere overeenstemming met den Franschen vorm kan gebragt worden, dat de geest der Protestantsche Kerk, verschillende vormen toelaat, en dat de Hollandsche vorm, wel ingerigt, den invloed van het Gouvernement niet vermindert, maar vermeerdert, schijnt er grond te hopen, dat de Keizer in deze voor het belang van Frankrijk, voor het overige onverschillige zaak, wel een voor de Hervormden aangenaam besluit zal willen nemen.