Invoeringsbepalingen

voortvloeiende uit de toevoeging aan het Algemeen Reglement van de additioneele artikelen I-VIII.

A. Betreffende het bijeenkomen van de Generale Synode.

Artikel
5

Eveneens binnen het sub 2 genoemde tijdvak van vier weken richt zich de Algemeene Synodale Commissie tot de daarvoor aangewezen Raden om het overleg, bedoeld in Additioneel Artikel III, te plegen, vóór denzelfden datum als onder 4 der Invoeringsbepalingen ten aanzien van het bericht van de Classicale Vergaderingen is gesteld.