Invoeringsbepalingen

voortvloeiende uit de toevoeging aan het Algemeen Reglement van de additioneele artikelen I-VIII.

A. Betreffende het bijeenkomen van de Generale Synode.

Artikel
4

De Classicale Vergaderingen doen, binnen acht dagen nadat de sub 2 bedoelde vergadering is gehouden, aan de Algemeene Synodale Commissie mededeeling van de namen van de afgevaardigden en hunne plaatsvervangers.