Invoeringsbepalingen

voortvloeiende uit de toevoeging aan het Algemeen Reglement van de additioneele artikelen I-VIII.

A. Betreffende het bijeenkomen van de Generale Synode.

Artikel
2

Binnen vier weken na den sub 1 genoemden datum roept de Algemeene Synodale Commissie, op een door haar vast te stellen datum, de Classicale Vergaderingen bijeen ter aanwijzing van de afgevaardigden ter Generale Synode.