Invoeringsbepalingen

voortvloeiende uit de toevoeging aan het Algemeen Reglement van de additioneele artikelen I-VIII.

C. Betreffende de Algemeene Synodale Commissie.

Artikel
18

Alle kerkelijke colleges zijn verplicht aan de Algemeene Synodale Commissie de door haar gevraagde inlichtingen te geven en aan hare aanschrijvingen te voldoen, behoudens het bepaalde bij art. 14 van het Algemeen Reglement.