Invoeringsbepalingen

voortvloeiende uit de toevoeging aan het Algemeen Reglement van de additioneele artikelen I-VIII.

C. Betreffende de Algemeene Synodale Commissie.

Artikel
17

In afwijking van hetgeen daaromtrent in de bijzondere reglementen der Kerk is bepaald, geldt, ten aanzien van de algemeene kerkelijke fondsen in beheer bij de Synode, dat de zorg voor deze fondsen berust bij de Algemeene  Synodale  Commissie,  bijgestaan  door  een  door haar te benoemen commissie voor de synodale fondsen. Deze commissie, welke drie leden telt, voert het beheer over de synodale fondsen en is aan de Algemeene Synodale Commissie rekenplichtig.
Eén lid dezer commissie wordt benoemd uit een voordracht van den algemeenen Kerkvoogdijraad.
Op den laatsten dag van elk jaar treedt een hunner naar een te maken rooster af, doch is terstond herkiesbaar.
De administratie van de synodale fondsen wordt gevoerd door een, door de Algemeene Synodale Commissie te benoemen, Quaestor-Generaal onder toezicht van de commissie voor de synodale fondsen.
De administratie van de commissie voor de synodale fondsen en van den Quaestor-Generaal staat onder voortdurende controle van een door de Algemeene Synodale Commissie aangewezen accountant.
De taak, bevoegdheden en verplichtingen, volgens de reglementen der Kerk, rustende op den Quaestor-Generaal, gaan, al naar het beheersdaden of administratieve handelingen betreft, over op de commissie voor de synodale fondsen of op den Quaestor-Generaal.
De voor uitkeering aan te wenden bedragen en de besteding van de uit de fondsen voor uitkeering beschikbare gelden worden vastgesteld door de Algemeene Synodale Commissie, welke daarbij in het bijzonder te rade gaat met haar door de Generale Synode kenbaar gemaakte wenschen.