Invoeringsbepalingen

voortvloeiende uit de toevoeging aan het Algemeen Reglement van de additioneele artikelen I-VIII.

C. Betreffende de Algemeene Synodale Commissie.

Artikel
15

De Commissie vergadert ten tijde en ter plaatse door haar of — zoo zij geen besluit daarover heeft genomen — door haar moderamen vastgesteld.