Invoeringsbepalingen

voortvloeiende uit de toevoeging aan het Algemeen Reglement van de additioneele artikelen I-VIII.

C. Betreffende de Algemeene Synodale Commissie.

Artikel
14

De Secretaris van de Algemeene Synodale Commissie wordt uit de dienstdoende of oud-predikanten der Kerk voor onbepaalden tijd benoemd door de Generale Synode, de Commissie gehoord. Hij heeft in de Commissie adviseerende, in haar moderamen concludeerende stem.
De plichten en rechten van den Secretaris worden vastgesteld door de Algemeene Synodale Commissie.
De Algemeene Synodale Commissie kan tot bijstand van den Secretaris een tweeden secretaris benoemen, wiens plichten en rechten eveneens door haar worden vastgesteld.