Invoeringsbepalingen

voortvloeiende uit de toevoeging aan het Algemeen Reglement van de additioneele artikelen I-VIII.

Artikel
1

De additioneele artikelen van het Algemeen Reglement met de daarbij behoorende invoeringsbepalingen treden in werking op den 20sten September 1945, met dien verstande, dat de bevoegdheden van de Algemeene Synode, totdat de Generale Synode voor de eerste maal is bijeengekomen, nog door de Algemeene Synode worden uitgeoefend.