Additioneele Artikelen

bij het Algemeen Reglement voor de Hervormde Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden.

Artikel
IV

Van de bijeenkomsten der Svnode.

Ten minste eenmaal per jaar wordt een Synode gehouden ten tijde en ter plaatse door haar of — zoo zij daarover geen besluit genomen heeft — door het Moderamen vastgesteld.
De Synode kiest zich in haar eerste bijeenkomst van het kalenderjaar, onder leiding van den in diensttijd oudste der afgevaardigde predikanten uit dezen een praeses en een assessor, die den praeses bijstaat en vervangt, alsmede voor den assessor een secundus en een tertius, die allen als zoodanig fungeeren tot aan de eerstvolgende Synode in het nieuwe kalenderjaar.
Als scriba van de Synode fungeert de secretaris van de Algemeene Synodale Commissie, bijgestaan door den tweeden secretaris dier Commissie.
Praeses, assessor en scriba vormen tezamen het moderamen.
De werkwijze der Synode wordt, onder haar goedkeuring, door het moderamen geregeld.
De Synode neemt haar besluiten bij volstrekte meerderheid van stemmen. Besluiten, betrekking hebbende op de belijdenisgeschriften, behoeven tenminste 2/3 van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
Zij kan niet vergaderen, zoo geen dertig afgevaardigden tegenwoordig zijn, tenzij zij ten tweeden male is opgeroepen.
Van hare acta wordt aanteekening gehouden.