Additioneele Artikelen

bij het Algemeen Reglement voor de Hervormde Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden.

Artikel
III

Van de adviseurs der Synode.

Als adviseurs worden ter Synode geroepen
de secretaris van de Algemeene Synodale Commissie;
bij beurte twee der hoogleeraren in de godgeleerdheid vanwege de Nederlandsche Hervormde Kerk;
twee vertegenwoordigers van den algemeenen diaconalen Raad;
twee vertegenwoordigers van den algemeenen Kerkvoogdijraad;
een vertegenwoordiger van den Raad voor uitwendige zending;
een vertegenwoordiger van den Raad voor inwendige zending;
een vertegenwoordiger van den Raad voor Kerk en Kerken;
een vertegenwoordiger van den Jeugdraad.
De vertegenwoordigers van de Raden, met voor ieder zijn secundus, worden, na gepleegd overleg met elk van deze Raden, telkens voor het eerstvolgende kalenderjaar benoemd door de Generale Synode.