Additioneele Artikelen

bij het Algemeen Reglement voor de Hervormde Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden.

Artikel
II

Van de afgevaardigden ter Synode.

De classes der Kerk en de Waalsche reunie vaardigen ter Synode ieder een dienaar des Woords of een ouderling af, doch zoo, dat bij beurte twee derden der classes gehouden zijn een dienaar des Woords aan te wijzen en een derde deel een ouderling.
De aanwijzing van den afgevaardigde vindt plaats door de Classicale Vergadering uit de ambtsdragers binnen de classis en geldt voor een tijdvak van drie kalenderjaren. Nevens eiken afgevaardigde worden een secundus en een tertius aangewezen, om hem bij verhindering te vervangen, terwijl opengevallen plaatsen op de eerstvolgende Classicale Vergadering worden vervuld.
De Classicale Vergadering stelt den afgevaardigde en zijn plaatsvervangers in het bezit van een geloofsbrief en doet van hun namen opgave aan de Algemeene Synodale Commissie.
Het mandaat van een afgevaardigde eindigt, wanneer hij de classis metterwoon verlaat, of ophoudt bekleed te zijn met het ambt, waarop zijn aanwijzing rust.
De door de Classis ter Synode afgevaardigde ouderling woont, zoo hij niet ter Classicale Vergadering mocht zijn afgevaardigd, de vergadering der classis bij en heeft daar een adviseerende stem.